Những ngày đầu của cách mạng văn hóa

Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình lên máy bay trở về Bắc Kinh, trút được gánh nặng trong lòng, tuy thỉnh “thần” không xuôi, nhưng hai ông đã có trong tay thanh bảo kiếm “liệu mà xử lý”, vứ thế mà phang.
Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Bộ Chính trị được triệu tập lập tức, mời thêm tất cả những người đứng đầu các ban, ngành; cao đẳng uốn nắn tình hình, nơi nào sinh viên nổi loạn là Tổ Công tác phải tới ngay. Sau nhiều ngày nỗ lực, các sân trường đã trở lại yên tĩnh, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ đâu ngờ những hành động nguy hiểm hơn đang được bí mật chuẩn bị trong tầng lớp sinh viên. Quả nhiên ngày 8 tháng sáu, sinh viên Đại học Bưu điện Bắc Kinh xắn tay áo xuống đường hô vang “Tổ Công tác cút đi!”, thế là họ đã nã pháo và dây chuyền mấy chục trường đại học, cao đẳng ở Bắc Kinh liên tục ầm vang. Báo chí nằm trong tay của Tiểu tổ cách mạng văn hóa đã đồng thanh ta lớn “bọn yêu ma quỷ quái đàn áp sinh viên, đàn áp quần chúng cách mạng”. Đến lúc này Mao Trạch Đông mới ra tay giải tán các tổ công tác vào ngày 28 tháng bảy, kiểm điểm Lưu, Đặng đã phạm sai lầm về đường lối, ngăn cản cuộc đại sai lầm về đường lối, ngăn cản cuộc đại cách mạng văn hóa Trung ương vừa phát động hồi tháng năm. Ngày 1 tháng tám, ông chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 8, hội nghị đã cho in ấn và phát hành bài viết của Mao “Nã pháo vào bộ tư lệnh – tờ báo chữ to của tôi”. Bài báo viết “Trong 50 ngày qua, từ trung ương đến địa phương đã xuất hiện một số đồng chí lãnh đạo… đứng trên lập trường của giai cấp tư sản, đàn áp cuộc cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản”. Ông còn cho rằng, trong Trung ương có Bộ tư lệnh của giai cấp tư sản, tuy chưa điểm đích danh nhưng đã ám chỉ Lưu, Đặng và một số người lãnh đạo công việc thường nhật của Trung ương.
Ban thường vụ Bộ Chính trị bổ sung thêm 4 người. Lưu Thiếu Kỳ từ vị trí thứ 2 trong Bộ Chính trị đã bị xếp xuống thứ 8. Hội nghị lần này không bầu thêm phó chủ tịch đảng, nhưng về sau người ta chỉ tôn xưng Phó Chủ tịch trung ương Lâm Bưu, còn các chức danh phó chủ tịch đảng sẵn có của Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ấn, Lai, Chu Đức, Trần Văn thì không ai nhắc tới nữa.
P. V – Kinh tế nông thôn – Hội làm vườn – Hà Nội – số 10 (85) – năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *